25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 104, 3°, d, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op artikel 58, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting van 20 april 2007;

Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, worden erkend :

  1. voor de kalenderjaren 2005, 2006 en 2007, de culturele instelling vermeld in rubriek 1 van de bijlage van dit besluit;

  2. voor de kalenderjaren 2005, 2006, 2007 en 2008, de culturele instelling vermeld in rubriek 2 van de bijlage van dit besluit;

  3. voor de kalenderjaren 2006 en 2007, de culturele instellingen vermeld in rubriek 3 van de bijlage van dit besluit;

  4. voor de kalenderjaren 2006, 2007, 2008 en 2009, de culturele instelling vermeld in rubriek 4 van de bijlage van dit besluit;

  5. voor de kalenderjaren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011, de culturele instellingen vermeld in rubriek 5 van de bijlage van dit besluit.

Art. 2. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

D. REYNDERS

_______

Nota's

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1999, 1ste editie.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 16 oktober 2000, Belgisch Staatsblad van 9 november 2000.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 25 april 2007

Rubriek 1 (2005-2006-2007)

Les Amis de la Monnaie - De Vrienden van de Munt, VZW

Leopoldstraat 4, 1000 Brussel

Rubriek 2 (2005-2006-2007-2008)

Le Public, VZW

Braemtstraat 66-70, 1210 Brussel

Rubriek 3 (2006-2007)

De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, VZW

Lakensestraat 79...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT