Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit., de 13 février 2003

Artikel 1. Op het ogenblik van de indiening van de aanvraag bij de Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie moet het kandidaat-controleorganen de volgende punten aantonen :

 1. zijn nuttige ervaring en zijn referenties met betrekking tot de controle in de land- en tuinbouwsector;

 2. zijn passende en toereikende installaties en uitrusting voor alle nuttige activiteiten in verband met de nodige controles;

  Het controleorgaan zal in België over een kantoor beschikken waar de controles op Belgische producenten gecoördineerd worden en waar het volledige register van de uitgevoerde controles ter beschikking zal gehouden worden;

 3. de identiteit van het personeel belast met de inspecties;

  De identiteit en de vorming (fotokopie van het diploma en attest van genoten vormingen) van dit personeel moet bij de aanvraag gevoegd worden.

  Dit personeel moet tenminste een diploma van hogere studies in landbouw of tuinbouw bezitten, alsook een grondige en praktische kennis van de technieken van geïntegreerde productie van pitfruit.

  Die kennis zal, bij middel van een examen georganiseerd door de Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie in aanwezigheid van tenminste twee ingenieurs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gespecialiseerd in fruitteelt, vastgesteld worden.

  Dit personeel, indien mogelijk permanent, bezit een contract dat voor minstens twaalf maanden werkzekerheid biedt. Een kopie van dit contract moet bij de aanvraag worden gevoegd.

  De bezoldiging van het met controlewerkzaamheden belast personeel mag niet rechtstreeks afhangen van het aantal uitgevoerde inspecties, noch op eniger wijze van de resultaten ervan;

 4. de identificatie van een fysiek persoon verantwoordelijk voor het geheel van de gedane controles;

 5. zijn onafhankelijkheid, zijn onpartijdigheid en zijn integriteit.

  Het controleorgaan en zijn medewerk(st)ers moeten vrij zijn van elke commerciële, financiële of andere druk die hun oordeel zou kunnen beïnvloeden.

  Maatregelen moeten worden genomen om zekerheid te verschaffen dat personen en organisaties buiten het controleorgaan, de resultaten van uitgevoerde inspecties niet kunnen beïnvloeden. Het controleorgaan moet onafhankelijk zijn van alle betrokken partijen.

  Het controleorgaan en zijn medewerk(st)ers die voor het uitvoeren van inspecties verantwoordelijk zijn, mogen niet de ontwerper, fabrikant, leverancier, installateur of gebruiker zijn van het object dat zij inspecteren, noch de gevolmachtigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT