2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de dubbele lijst van kandidaten, voorgedragen door de Senaat, dd. 18 juli 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden benoemd tot effectieve leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, hierna te noemen « de Commissie » :

 1. in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde :

  - Distelmans, W. (NL), Weert-Bornem;

  - Vermylen, J. (NL), Winksele;

  - Englert, M. (FR), Brussel;

  - Bron, D. (FR), Linkebeek;

  - Mathys, R. (NL), Antwerpen;

  - Maassen, P. (FR), Luik;

  - Van de Vloed, O. (NL), Houthalen;

  - Vandeville, J. (FR), Lasne.

 2. in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat :

  - Van Neste, F. (NL), Antwerpen;

  - De Bondt, W. (NL), Gent;

  - Lallemand, R. (FR), Brussel;

  - Leleu, Y.-H. (FR), Luik.

 3. als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten :

  - Mabrouk, F.F. (FR), Brussel;

  - Bauwens, S. (NL), Meise;

  - Ter Heerdt, J. (NL), Antwerpen;

  - Herremans, J. (FR), Brussel.

  Art. 2. § 1. Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van de Commissie :

 4. in de hoedanigheid van docter in de geneeskunde :

  - Van Belle, S. (NL), Galmaarden;

  - Van den Eynden, B. (NL), Mortsel;

  - Clumeck, N. (FR), Brussel;

  - Figa, B. (FR), Brussel;

  - Proot, L. (NL), Oostkamp;

  - Bury, J. (FR), Luik;

  - Van Emelen, M. (NL), Genk;

  - Bouckenaere, D. (FR), Brussel.

 5. in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat :

  - Keuleneer, F. (NL), Brussel;

  - Magits, M. (NL), Brussel;

  - Panier, Chr. (FR), Floreffe;

  - Gothot, P. (FR), Luik.

 6. als leden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT