Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu gemachtigd wordt in 1995 gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel., de 19 mai 1995

Artikel 1. Het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu wordt gemachtigd 25 gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen.

Art. 2. Onverminderd de reglementaire bepalingen van algemene aard betreffende de werving van gesubsidieerde contractuelen worden de niveau's waarin de in artikel 1 bedoelde wervingen kunnen gebeuren en, voor elk van deze niveau's, het aantal begunstigden, de periode waarin ze kunnen worden tewerkgesteld, alsook het jaarlijkse bedrag van de premie die wordt toegekend per gesubsidieerde contractueel, omgerekend naar voltijds equivalent, bepaald overeenkomstig de bijlage aan dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1995.

Art. 4. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 mei 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

J. SANTKIN

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke kansen voor mannen en vrouwen,

Mevr. M. SMET

BIJLAGE.

Art. N1. Bijlage 1. - Uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.

 1. Hoofdbestuur.

  Niveau Graad Aantal Premie Duur van/tot

  II+ Maatschappelijk

  assistent 5 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  Gegradueerde

  verpleegkundige 2 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  II Bestuurs-

  assistent 14 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  III Klerk 1 475 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  Totaal 22 11 185 000

 2. Buitendiensten : Centrum te Florennes.

  Niveau Graad Aantal Premie Duur van/tot

  I Bestuurs-

  secretaris 1 760 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  II+ Maatschappelijk

  assistent 1 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  II Bestuurs-

  assistent 1 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

  Totaal 3 1 780 000

  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 mei 1995.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

  J. SANTKIN

  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen,

  Mevr. M. SMET

  Aanhef

  ALBERT II, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT