Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu gemachtigd wordt in 1995 gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel., de 19 mai 1995

Artikel 1. Het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu wordt gemachtigd 52 gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen.

Art. 2. Onverminderd de reglementaire bepalingen van algemene aard betreffende de werving van gesubsidieerde contractuelen worden de niveau's waarin de in artikel 1 bedoelde wervingen kunnen gebeuren en, voor elk van deze niveau's, het aantal begunstigden, de periode waarin ze kunnen worden tewerkgesteld, alsook het jaarlijkse bedrag van de premie die wordt toegekend per gesubsidieerde contractueel, omregekend naar voltijds equivalent, bepaald overeenkomstig de bijlage aan dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1995.

Art. 4. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 mei 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

J. SANTKIN

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van Gelijke kansen voor mannen en vrouwen,

Mevr. M. SMET

BIJLAGE.

Art. N. Ministerie of instelling : Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Bestuur of dienst : Algemeen secretariaat, Maatschappelijk welzijn, Volksgezondheid, Verplegingsinrichtingen. Uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.

Art. 1N. 1. Algemeen secretariaat.

Niveau Graad Aantal Premie Duur van/tot

II Bestuurs-

assistent 1 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

III Klerk 1 475 000 01.01.1995 - 31.12.1995

Totaal 2 985 000

Art. 2N. 2. Volksgezondheid.

2.1. Cel leefmilieu.

2.1.1. Arbeidsposten die mogen worden omgezet in statutaire betrekkingen.

Niveau Graad Aantal Premie Duur van/tot

I Industrieel

ingenieur 2 203 112 01.01.1995 - 31.12.1995

Bestuurs-

secretaris 2 203 112 01.01.1995 - 31.12.1995

1 760 000 01.01.1995 - 31.12.1995

II Bestuurs-

assistent 2 203 112 01.01.1995 - 31.12.1995

3 510 000 01.01.1995 - 31.12.1995

Totaal 10 3 508 672

2.1.2. Andere arbeidsposten.

Niveau Graad Aantal Premie Duur van/tot

III Klerk 3 203 112 01.01.1995 - 31.12.1995

1 475 000 01.01.1995 - 31.12.1995

Totaal 4 1 084 336

2.2. Administratieve dienst.

2.2.1. Arbeidsposten die mogen worden omgezet in statutaire betrekkingen.

Niveau Graad Aantal Premie Duur van/tot

II Bestuurs-

assistent 1 510 000...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT