Buitenlandse consulaten in België Op 17 mei 2011 heeft de heer Piet Steel de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-Generaal van Japan te Sint-Genesius-Rode uit te oefenen, met als cons

Buitenlandse consulaten in België

Op 17 mei 2011 heeft de heer Piet Steel de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-Generaal van Japan te Sint-Genesius-Rode uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT