7 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad;

Gelet op advies 49.498/4 van de Raad van State, gegeven op 9 mei 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1. Doelstelling.

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 en bij Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie van 23 februari 2011 wordt bij dit besluit omgezet.

Art. 2. Toepassingsgebied.

Dit besluit is van toepassing op schepen met een brutotonnenmaat van 300 of meer, behalve andersluidende bepaling.

Behalve andersluidende bepaling is dit besluit niet van toepassing op :

 1. oorlogsschepen, overige marineschepen of andere schepen die eigendom zijn van of in dienst zijn bij een lidstaat en die worden gebruikt voor een niet-commerciële openbare dienst;

 2. vissersschepen, traditionele schepen en pleziervaartuigen met een lengte van minder dan 45 meter;

 3. bunkers van schepen met een brutotonnenmaat van minder dan 1 000, scheepsvoorraden en scheepsuitrusting.

  Art. 3. Definities.

  In dit besluit wordt verstaan onder :

 4. "IMO", Internationale Maritieme Organisatie;

 5. "relevante internationale instrumenten" : de volgende instrumenten, in hun bijgewerkte versie :

  - "MARPOL", het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen en het bijbehorende protocol van 1978;

  - "SOLAS", het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, en bijbehorende protocollen en wijzigingen, het internationaal verdrag van 1969 betreffende de tonnenmaat van de schepen;

  - het internationaal verdrag van 1969 betreffende de tonnenmaat van de schepen;

  - het Internationaal Verdrag van 1969 inzake optreden in volle zee bij ongevallen die verontreiniging door olie kunnen veroorzaken, en het bijhorende protocol van 1973 inzake het optreden in volle zee in gevallen van verontreiniging door andere stoffen dan olie;

  - "SAR-verdrag", het Internationaal Verdrag van 1979 inzake opsporing en redding op zee;

  - "ISM-code", de internationale veiligheidscode;

  - "IMDG-code", de internationale IMO-code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee;

  - "IBC-code", de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren;

  - "IGC-code", de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren;

  - "BC-code", de IMO-code met praktische voorschriften voor de veiligheid van het vervoer van lading;

  - "INF-code", de IMO-code van veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van bestraalde splijtstoffen, plutonium en hoogradioactieve afval in vaten aan boord van een schip;

  - "Resolutie A.851 (20) van de IMO", Resolutie 851 (20) van de Internationale Maritieme Organisatie, met als opschrift : "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants";

  - "Resolutie A.917 (22) van de IMO", Resolutie 917 (22) van de Internationale Maritieme Organisatie, met als opschrift : "Guidelines for the onboard use of AIS", zoals gewijzigd bij Resolutie A.956 (23) van de IMO;

  - "resolutie A.949 (23) van de IMO", resolutie A.949 (23) van de Internationale Maritieme Organisatie, met als opschrift : "Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance";

  - "resolutie A.950 (23) van de IMO", resolutie A.950 (23) van de Internationale Maritieme Organisatie, met als opschrift : "Maritime assistance services (MAS)";

  - "IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden bij een ongeval op zee" (IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident), de richtsnoeren in bijlage bij Resolutie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT