14 APRIL 2011. - Besluit 2010/1349 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

Het Collegelid,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces; artikel 29 ingevoegd bij het besluit van het College van 29 april 2004;

Gelet op het advies van de afdeling Gehandicapte personen' van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan personen en Gezondheid, gegeven op 6 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 februari 2011;

Gelet op het advies nr. 49.293/4 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2011, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op grond van het verslag dat wordt opgesteld door de Administratie,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet in toepassing van artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Bijlage 1 van besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, op 14 april 2011.

Voor het College :

Mevr. E. HUYTEBROECK,

Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan Personen met een Handicap

Bijlage bij het besluit 2010/1349 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

Bijlage 1 bij het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces - Vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de tegemoetkomingen in de individuele materiële hulpmiddelen die onmisbaar zijn voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

 1. Algemene bepalingen

  Deze bepalingen zijn van toepassing op de aanvragen die zijn ingediend vanaf de datum van het van kracht worden van deze bijlage. De vroegere individuele beslissingen blijven geldig tot hun vervaldatum.

  1.1. Alle maximumbedragen of indicatieve bedragen die in deze bijlage worden vermeld, worden jaarlijks herzien. Ze zijn weergegeven exclusief btw.

  1.2. De kosten in verband met de levering evenals de recupeltaks zijn opgenomen in de maximumbedragen van deze bijlage.

  1.3. Een vervanging van het materiaal zoals vermeld in deze bijlage kan worden toegekend voor zover het materiaal in kwestie niet meer overeenstemt met de specifieke behoeften van de gehandicapte persoon. Evenzo kan de vervanging van het materiaal zoals vermeld in deze bijlage worden toegekend voor zover het materiaal niet kan worden hersteld, wat door de leverancier wordt bevestigd, of voor zover de kosten van de herstelling niet in verhouding staan tot die van nieuw en gelijkaardig materiaal.

  De termijn van de vervanging, voor bepaalde hulpmiddelen vermeld in de bijlage, wordt bepaald in functie van de datum van de facturatie van de vorige prestatie.

  1.4. Indien de prestatie moet worden vervangen of hersteld ingevolge schade of diefstal, kan de nieuwe tegemoetkoming alleen worden overwogen op voorlegging van het proces-verbaal van de politie. De tegemoetkoming kan alleen betrekking hebben op de eventuele kosten die hoger liggen dan het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Derhalve moet de gehandicapte persoon de nodige schikkingen treffen op het gebied van verzekering en hiervan het bewijs aan de administratie leveren; bij gebrek daaraan zal de administratie niet in de vervangingskosten tegemoetkomen.

  Dit punt is niet van toepassing op punt 5.3 van de bijlage (aanpassing van een voertuig).

  1.5. Met het oog op de toepassing van artikel 39 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie preciseert het multidisciplinaire team in zijn beslissing of de prestatie het voorwerp van een gift moet uitmaken, indien het niet meer wordt gebruikt. Het advies van de Administratie is nodig om te bepalen welke instelling van de gift mag gebruikmaken.

  1.6. Rekening houdende met de verplichtingen en de doelstellingen van de rusthuizen en de serviceresidenties worden bepaalde prestaties uitgesloten voor de gehandicapte personen in dit soort instelling. De uitgesloten prestaties zijn de volgende :

  - inrichting roerend en onroerend goed zoals bedoeld in punt 7 van deze bijlage;

  - aanvullende uitrusting zoals bedoeld in punt 8 van deze bijlage (met uitzondering van alle materiaal voor het converteren van geluidsignalen in licht- of trilsignalen);

  - uitrustingsgoederen zoals bedoeld in punt 9 van deze bijlage (met uitzondering van elektrisch in de hoogte verstelbare bedden en motorisering van relaxzetels);

  - onderhoud en herstel (voor de genoemde prestaties).

  Alle andere in bijlage 1 vermelde prestaties kunnen worden toegekend, voor zover de persoon aan de vereiste voorwaarden voldoet.

 2. Hulpmiddelen bij de communicatie

  2.1 Videoloepen en loepen

  Medische voorwaarden

  Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager :

  - ofwel na optische correctie aan het beste oog een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen;

  - ofwel een functionele balans voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en die door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een gezichtsdeficiëntie vertoont die lezen zonder videoloep onmogelijk maakt.

  Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

  Administratieve voorwaarden

  De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende :

  - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen);

  - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd

  Algemene voorwaarden

  Draagbare videoloepen mogen niet worden gecumuleerd met een andere soort videoloep.

  De schoolsystemen of beroepssystemen moeten door een school- of beroepsgetuigschrift worden verantwoord.

  De aanvraag voor een scherm dat groter is dan 19 inch, moet behoorlijk verantwoord zijn op basis van de pathologie.

  Vervangingstermijn : 5 jaar

  2.1.1. Videoloepen

  Modaliteiten

  De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

  Systeem met vast scherm (met of zonder pc-aansluiting (plateau inbegrepen))4.300 euroSysteem met dubbele camerafunctie 6.450 euro Systeem dat aan een computer aangesloten kan worden of draagbaar systeem4.300 euro Supplement voor scherm dat groter is dan 19 inch260 euro

  2.1.2. Loepen

  De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

  Elektronische loep met scherm1.500 euro Elektronische zakloep (met of zonder optie beeldopname)800 euro

  2.2. Draadloze geluidszender - FM-apparatuur

  Medische voorwaarden

  Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager aan het beste oor, zonder apparatuur, een gemiddeld gehoorverlies van ten minste 55 dB vertonen.

  Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

  Administratieve voorwaarden

  De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende :

  - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de Administratie zich het recht voor één of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen);

  - een verantwoordingsstuk waarin de aanwending van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

  Modaliteiten

  De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

  Draadloze geluidszender - FM-apparatuur2.288 euro

  2.3. Aangepaste telefoon of telefoonondersteuning

  De tegemoetkoming dekt in geen geval de aansluiting op het netwerk of de gesprekskosten.

  Medische voorwaarden

  Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager :

  - ofwel aan het beste oor, zonder apparatuur, een gemiddeld gehoorverlies van ten minste 60 dB vertonen;

  - ofwel een spraakgebrek vertonen waardoor functioneel spreken niet mogelijk is;

  - ofwel na optische correctie aan het beste oog, een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen; ofwel een functionele balans voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en die door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een gezichtsdeficiëntie vertoont die het lezen zonder het gebruik van één van onderstaande prestaties onmogelijk maakt.

  Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de Administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

  Indien de handicap het niet mogelijk maakt een telefoonapparaat met geluidsversterking te gebruiken, dan kan de toekenning van een faxapparaat worden overwogen. In dat geval dekt de tegemoetkoming alleen de fax van de aanvrager en niet die van de correspondent.

  Administratieve voorwaarden

  Het gegeven dat nodig is om de aanvraag te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT