28 MEI 2009. - Collegebesluit nr. 09/270 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2009. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 08/04 van 12 december 2008 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2009 worden volgende kredieten herschikt :

310/124-48+ 10.000 EUR310/123-12- 10.000 EUR310/127-48+ 5.000 EUR310/127-03- 5.000 EUR492/125-08+ 600 EUR492/123-16- 600 EUR493/122-48+ 4.000 EUR493/123-02- 4.000 EUR493/124-22+ 3.000 EUR493/123-17- 3.000 EUR493/123-13+ 1.000 EUR493/123-19- 1.000 EUR493/121-01+ 1.500 EUR493/124-02+ 7.500 EUR493/123-48- 9.000 EUR494/124-06+ 10.000 EUR494/124-02- 10.000 EUR497/123-17+ 5.000 EUR497/124-48- 5.000 EUR49700/124-48+ 2.000 EUR49700/126-01-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT