22 JANUARI 2009. - Collegebesluit nr. 09/52 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2008. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 07/05 van 16 november 2007 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 worden volgende kredieten herschikt :

497/301-02+ 58.465,49 EUR497/301-01- 58.465,49 EUR498/123-11+ 83 EUR498/123-02- 83 EUR498/123-12+ 50 EUR498/123-02- 50 EUR690/123-12+ 400 EUR690/122-03- 400 EUR

Art. 2. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 4 van de verordening nr. 07/05 van 16 november 2007 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 worden de kredieten met economische natuur 72 als volgt herverdeeld :

492/733-51+ 61.110 EUR492/723-52- 61.110 EUR497/733-51+ 13.683 EUR497/723-52- 13.683 EUR820/733-51+ 6.782 EUR820/724-51- 6.782 EUR840/733-51+ 192.139 EUR840/723-54- 192.139 EUR84003/733-51+ 148.728 EUR84003/723-54- 148.728 EUR850/733-51+...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT