24 JANUARI 2008. - Collegebesluit nr. 08/74 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 11 van de verordening nr. 06/04 van 15 december 2006 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007, worden de kredieten ingeschreven onder het hoofdstuk 220 verdeeld over volgende personeelsuitgaven en werkingskosten :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. Met toepassing van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 9 van de verordening nr. 06/04 van 15 december 2006 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007 wordt 115.950 EUR aan stedenfondsmiddelen herverdeeld:

Gewone dienst

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Buitengewone dienst

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. Met toepassing van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT