18 OKTOBER 2007. - Collegebesluit nr. 07/361 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 7 van de verordening nr. 06/04 van 15 december 2006 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007, worden de kredieten met economische natuur 11 als volgt herverdeeld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. Met toepassing van artikel 8, alinea 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT