31 MEI 2007. - Collegebesluit nr. 07/197 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 14 van de verordening nr. 06/04 van 16 november 2006 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007 wordt een herverdeling van kredieten tussen subartikelen van de volgende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT