22 JANUARI 2009. - Collegebesluit nr. 09/059 houdende de vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2008 naar het dienstjaar 2009. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Naar het volgende dienstjaar worden volgende kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2008 overgedragen :

kredieten en vastleggingen aan te rekenen op de gewone dienst voor 33.941.419,62 EUR,

kredieten en vastleggingen aan te rekenen op de buitengewone dienst voor 9.573.485,67 EUR.

De Collegeleden,

B...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT