Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. - Erratum, de 4 juillet 2013

EERSTE DEEL - Waalse Raad van Sociale Actie en Gezondheid

Boek I. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1. § 1. Dit Wetboek regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

§ 2. In de zin van het eerste deel van dit Wetboek wordt verstaan onder :

 1. Raad : de " Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé " (Waalse Raad van Sociale Actie en Gezondheid), bedoeld in artikel 4 van het decreetgevend deel van het Wetboek;

 2. Minister : de Minister bevoegd voor Gezondheid en Sociale Actie;

 3. het bestuur : het operationele Directoraat-generaal 5 Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst;

 4. "AWIPH" : het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " (Waals Agentschap voor de Integratie van gehandicapte Personen);

 5. wetgevend deel van het Wetboek : het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, aangenomen bij besluit van 29 september 2011, bevestigd bij decreet van 1 december 2011 en zoals later gewijzigd.

  Boek II. - Samenstelling van de vaste commissies

  TITEL I. - "Commission wallonne de la Santé" (Waalse Gezondheidscommissie )

  Art. 2. De vijfentwintig leden van de " Commission wallonne de la Santé " zijn verdeeld als volgt :

 6. drie vertegenwoordigers uit de geestelijke gezondheidszorg aals vertegenwoordigers van de inrichtende machten en de geneesheren-psychiaters van de geestelijke gezondheidsdiensten, billijk verdeeld onder de verschillende sectoren, overeenkomstig artikel 13, § 1, van het decreetgevend deel van het Wetboek;

 7. twee vertegenwoordigers betrokken bij de opvang van, de hulpverlening aan of de poliklinische en/of residentiële opvolging van personen die aan verslavingen lijden, onder wie één voorgedragen door een federatie;

 8. één vertegenwoordiger van een Contactpunt inzake gezondheid dat actief is op het grondgebied van het Waalse Gewest;

 9. één vertegenwoordiger van de teleonthaalcentra voor personen die in een psychologische crisistoestand verkeren;

 10. twee vertegenwoordigers van de geïntegreerde gezondheidsverenigingen;

 11. drie vertegenwoordigers van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en -diensten, billijk verdeeld onder de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 13, § 1, 2°, van het decreetgevend deel van het Wetboek;

 12. tien personen ter vertegenwoordiging van de verzorgingsinrichtingen bedoeld in de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, die met name moeten zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de sectoren bedoeld in de artikelen 2, 3, 6, 10 en 170, met uitzondering van de rust- en verzorgingshuizen en van de dagverzorgingscentra, van genoemde wet (ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, beschermde woningen, psychiatrische platforms en platforms voor palliatieve zorgverlening, geïntegreerde diensten voor thuiszorgverlening, psychiatrische verzorgingstehuizen);

 13. twee personen ter vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten die het voorwerp van deze commissie zijn, voorgedragen door de organisaties van de ziekenfondsen;

 14. één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties.

  TITEL II. - " Commission wallonne de la Famille " (Waalse Gezinscommissie )

  Art. 3. De vijftien leden van de " Commission wallonne de la famille " zijn als volgt verdeeld :

 15. drie vertegenwoordigers uit de sector "Espaces-Rencontres";

 16. vier vertegenwoordigers uit de sector inzake levens- en gezinsvragen, voorgedragen door de federaties van de centra bedoeld in artikel 218 van het decreetgevend deel van het Wetboek;

 17. vijf vertegenwoordigers actief inzake hulpverlening aan de gezinnen en bejaarde personen, verdeeld als volgt :

  1. drie vertegenwoordigers van de privé-sector;

  2. twee vertegenwoordigers van de openbare sector;

 18. twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;

 19. één vertegenwoordiger van de begunstigden van de diensten en instellingen bedoeld in 1° tot 3°, voorgedragen door een representatieve federatie of vereniging van de begunstigden.

  TITEL III. - "Commission wallonne de l'action sociale" (Waalse commissie voor sociale actie)

  Art. 4. De vijftien leden van de " Commission wallonne de l'Action sociale " zijn verdeeld als volgt :

 20. twee vertegenwoordigers van de opvangtehuizen, gekozen op voorstel van de representatieve federaties van die sector;

 21. twee personen gekozen wegens hun bijzondere bevoegdheid inzake sociale insluiting, met name :

  1. één maatschappelijke werker van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn :

  2. één maatschappelijk werker van de verenigingssector;

 22. twee personen voorgedragen door de " Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne ", op voorstel van de " Union des Villes et Communes de Wallonie " (Unie van de Steden en Gemeenten van Wallonië) en van de " Association des provinces wallonnes " (Vereniging van de Waalse provincies), onder wie één vertegenwoordiger van de " Fédération des CPAS " (federatie van de O.C.M.W.'s);

 23. twee vertegenwoordigers van de centra voor maatschappelijke dienstverlening, van wie één onder een nationale vereniging of een ziekenfondsfederatie ressorteert;

 24. twee coördinatoren van de " relais sociaux ", met name :

  1. één coordinator van een " relais social " gelegen in een stad die meer dan 150.000 inwoners telt;

  2. één coordinator van een " relais social " gelegen in een stad die minder dan 150.000 inwoners telt;

 25. één vertegenwoordiger van de verenigingen die de minst begunstigden vertegenwoordigen, voorgedragen door het " Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté " (Waals netwerk voor armoedebestrijding);

 26. twee vertegenwoordigers van de erkende diensten voor sociale hulpverlening aan de rechtsonderhorigen;

 27. één vertegenwoordiger van een erkend referentiecentrum of een erkende schuldbemiddelingsdienst of van het " Observatoire du Crédit et de l'Endettement " (Waarnemingsdienst Inzake Krediet en Schuld);

 28. één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties.

  TITEL IV. - "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère3 (Waalse commissie voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst)

  Art. 5. De vijftien leden van de " Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère " zijn verdeeld als volgt :

 29. zes leden van verenigingen die op de datum van aanwijzing van hun vertegenwoordiger sinds minstens drie jaar door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden, met name :

  1. drie vertegenwoordigers voorgedragen door de " Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration " (Comités voor de begeleiding van de plaatselijke integratieplannen);

  2. drie vertegenwoordigers uit plaatselijke initiatieven;

 30. vier vertegenwoordigers van de Waalse sociale onderhandelingspartners, aangewezen door de " Conseil économique et social de la Région wallonne ", onder wie twee vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties van de sector;

 31. twee personen voorgedragen door de " Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne ", op voorstel van de " Union des villes et communes de Wallonie " (Unie van de steden en gemeenten van Wallonië) en van de " Association des provinces wallonnes " (Vereniging van de Waalse provincies), onder wie één vertegenwoordiger van de " Fédération des CPAS " (federatie van de Ocmw's)

 32. twee vertegenwoordigers van de gewestelijke integratiecentra;

 33. een lid gekozen op voordracht van de Minister bevoegd vor de integratie van de vreemdelingen of de personen van buitenlandse herkomst, wegens zijn inzonderheid wetenschappelijke competenties op dat gebied.

  Wat betreft de aanwijzing van de leden bedoeld in het eerste lid, 1°, zorgt de Regering voor een verscheidenheid in de vertegenwoordiging van de betrokken bevolkingsgroepen, met inachtneming van de volgende parameters :

 34. het administratief statuut van de bevolkingsgroepen;

 35. de aanwezigheid van nieuwe migranten;

 36. de tot stand gebrachte integratieacties;

 37. de territoriale bediening van het Waalse Gewest.

  TITEL V. - "Commission wallonne des personnes handicapées" (Waalse Commissie voor Gehandicapte Personen)

  Art. 6. De vijftien leden van de "Commission wallonne des personnes handicapées" zijn verdeeld als volgt :

 38. acht leden aangewezen uit de verenigingen die erkend zijn als zijnde representatief voor de gehandicapte personen en hun gezin;

 39. drie leden lid gekozen op voordracht van de Minister bevoegd voor de integratie van de gehandicapte personen, wegens zijn inzonderheid wetenschappelijke competenties op het gebied van de integratie van de gehandicapte personen;

 40. twee vertegenwoordigers van de beheerders van diensten voor personen die met een handicap leven;

 41. twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

  TITEL VI. - "Commission wallonne des aînés" (Waalse Commissie voor ouderen)

  Art. 7. De vijftien leden van de "Commission wallonne des aînés" zijn verdeeld als volgt :

 42. zes leden, evenwichtig gekozen uit de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 13, § 1, 2°, van het decreetgevend deel van het Wetboek, voor hun kennis van het beleid van de derde leeftijd of voor hun sociale, medische of culturele inzet ten gunste van de bejaarden, met uitsluiting van elke beheerder of directeur van een van een rustoord, serviceflat of dagcentrum :

  1. één vertegenwoordigt een organisatie ter behartiging van de belangen van de bewoners;

  2. twee vertegenwoordigen de representatieve organisaties van de werknemers uit de sector;

  3. één vertegenwoordigt de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening;

 43. drie leden gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de representatieve bejaardenorganisaties;

 44. twee leden gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de ziekenfondsorganisaties;

 45. vier vertegenwoordigers van de beheerders van rustoorden, serviceflats en dagcentra en van de directeuren ervan, gekozen uit dubbeltallen die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT