9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 68;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999, 13 november 2000, 10 februari 2006, 10 november 2006, 30 april 2009 en 7 april 2011;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Comité van Sector IX van 4 mei 2011;

Gelet op het overleg van 28 april 2011 met de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau, overeenkomstig artikel 32 van het decreet van 12 juni 2003 tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten aan het leven van de universitaire instellingen en tot instelling van de deelneming van de studenten aan het leven van de gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat decreetwijzigingen aangebracht aan het voornoemde decreet van 5 augustus 1995 van toepassing zijn sinds 1 maart 2011;

Overwegende dat deze wijzigingen, die betrekking hebben op de hoedanigheid van kiezer, van toepassing zullen zijn in het kader van de volgende verkiezingsprocedures uitgevoerd krachtens het decreet van 5 augustus 1995;

Dat er dus binnen de kortste termijn overgegaan dient te worden tot de aanpassing van de bepalingen van het voornoemde besluit van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996;

Gelet op het advies nr. 49.670/2 van de Raad van State, uitgebracht op 16 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 52 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, wordt door de volgende bepaling vervangen :

Artikel 52. Voor het opmaken van de lijst met drie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT