Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen., de 18 novembre 2002

Artikel 1. Aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen die de functie van eerstaanwezend sociaal controleur en sociaal controleur vervullen en die, wegens hun functie, genoodzaakt zijn in hun woning publiek te ontvangen, wordt een vergoeding voor bureaukosten ten bedrage van 900 EUR per jaar toegekend.

Art. 2. De in artikel 1 van dit besluit bepaalde vergoeding voor bureaukosten dekt alle kosten die voortvloeien uit de inrichting van een kantoor, inzonderheid de verplichtingen van de huurder, de verwarmings- en verlichtingskosten en de afschrijving van het meubilair.

Art. 3. De in dit besluit bepaalde vergoeding wordt om het kwartaal en na verloop van de termijn uitbetaald.

De vergoeding is verschuldigd vanaf de maand welke volgt op die tijdens welke de verplichting om in zijn woning het publiek te ontvangen een aanvang neemt; zij wordt niet meer toegekend vanaf de maand die volgt op die tijdens welke deze verplichting een einde neemt.

De vergoeding wordt gekoppeld aan de index 138,01 (basis 1981) van de consumptieprijzen bepaald bij de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Art. 4. Het koninklijk besluit van 8 april 1989 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 6. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand,

R. DAEMS.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT