Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 15-03-2002 en tekstbijwerking tot 25-10-2002), van March 08, 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt opgericht onder het gezag van de minister tot wiens bevoegdheid de buitenlandse zaken behoren.

Art. 2. § 1. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tot opdracht :

 1. België vertegenwoordigen en zijn belangen in en naar het buitenland toe verdedigen door :

  - de ontwikkeling van bilaterale relaties op het gebied van economie, politiek en financiën;

  - de verdediging van het Belgisch standpunt in multilaterale en thematische dossiers;

  - de verdediging van het Belgisch standpunt en het Europese integratieproces in het kader van de Europese Unie;

  - het beheer van de consulaire zaken, het verlenen van bijstand aan Belgen in het buitenland en de verdediging van hun belangen;

  - het verlenen van juridische bijstand op het gebied van internationaal publiek recht en van intern recht dat een band heeft met het internationale;

  - de coördinatie van de federale en regionale acties inzake buitenlandse handel;

 2. de internationale ontwikkelingssamenwerking organiseren en uitwerken overeenkomstig de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale Samenwerking.

  § 2. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de buitenlandse zaken behoren, de diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking over, met inbegrip van het beheer van de gebouwen voor diplomatiek gebruik in België en in het buitenland, van het Egmontpaleis en van het Hertoginnendal, met uitzondering van de dienst belast met de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

  Art. 3. Het organogram van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevat :

 3. de voorzitter van het Directiecomité;

 4. 6 managementfuncties -1;

 5. 11 managementfuncties -2, waarvan 5 voor de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking;

 6. 5 staffuncties.

  De 5 managementfuncties -2 voor de opdracht bedoeld in artikel 2, § 1, 2° kunnen niet verminderd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT