Buitenlandse consulaten in België Op 5 januari heeft Baron Ernest de LAMINNE de BEX de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Malta uit te oefenen te Chênée met als

Buitenlandse consulaten in België

Op 5 januari heeft Baron Ernest de LAMINNE de BEX de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Malta uit te oefenen te Chênée met als consulair ressort het Waalse Gewest.

Dit exequatur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT