Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van de dienst met afzonderlijk beheer 'Dienst gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie' (VERTALING)., de 12 décembre 2002

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient men te verstaan onder :

Het College : het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

De Dienst : de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Dienst Gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie".

Art. 2. De bepalingen van Titel II van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, zijn van toepassing op de Dienst.

Art. 3. Een Directiecomité wordt opgericht, samengesteld uit de Leden van het College of hun vertegenwoordig, de Inspectie van Financiën, de Algemeen Bestuurder of de Adjunct Algemeen Bestuurder, de Directeur van de Administratie en de Adviseur, het diensthoofd bevoegd voor de Gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie. Hij wordt ermee belast jaarlijks richtlijnen te geven, die vereist zijn voor de vastlegging van de begroting en de bestekken; hij zal tevens de voortgang van de werken opvolgen.

Het Directiecomité stelt het huishoudelijk reglement op dat door het College zal worden goedgekeurd.

Art. 4. De werking van de Dienst wordt waargenomen door het personeel van de administratie dat ter zijner beschikking wordt gesteld door de Franse Gemeenschapscommissie in de schoot van het Directiebestuur van budgettaire, financiële en vermogensrechtelijke zaken.

Art. 5. De kostprijs van het personeel en de werkingskosten zijn ten laste van Afdeling 21 "Administratie" van de decretale uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 6. De lokalen, het kantoor- en informaticamateriaal worden gratis ter beschikking gesteld van de Dienst.

HOOFDSTUK II. - Begroting.

Art. 7. Een ontwerp van begroting van de ontvangsten en uitgaven werd door de Dienst uitgewerkt overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité en goedgekeurd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 8. De begroting wordt in 2 afdelingen onderverdeeld :

 1. De ontvangsten;

 2. De uitgaven.

  Art. 9. De inkomsten werden geraamd en omvatten :

 3. jaarlijkse dotaties afkomstig van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie;

 4. jaarlijkse dotaties afkomstig van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie;

 5. ontvangsten met betrekking tot het beheer of de eventuele verkoop van de goederen van de Franse Gemeenschapscommissie;

 6. eventuele subsidies afkomstig van de andere openbare overheden;

 7. schenkingen en legaten;

 8. over te dragen saldi.

  Art. 10. Vanaf het begrotingsjaar 2003 hernemen de dotaties op de decretale en verordenende begroting de kredieten die op de volgende basisallocaties werden aangerekend betreffende rechtstreekse investeringen en investeringssubsidies :

  21.00.12.14 "Beheerskosten van de administratieve gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie";

  21.00.72.01 "Inrichting van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT