Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1993, van de breuk beoogd in artikel 127, § 2, 3°, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen., de 21 octobre 1993

Artikel 1. De breuk beoogd in artikel 127, § 2, 3°, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen wordt, voor het jaar 1993, vastgesteld op 9,7971/16,36.

Art. 2. Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, inzonderheid op artikel 127, § 2, 3°;

.....

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT