6 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « De Grens Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling », « Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil » « Rode Kruis-Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2007

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55, 56, 57 en 58;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid op Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen »;

Gelet op de wet van 28 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op de sectie 12 - FOD Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid op de artikelen 7bis en 13, § 3;

Gelet op de protocolakkoorden tussen de dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie en de volgende verenigingen : « De Grens Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling », « Caritas International », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil » « Rode Kruis-Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste »;

Overwegende dat een krediet van tweehonderdendrieduizen euro (203.000 euro) op de organisatieafdeling 40, activiteiten-programma 23, basisallocatie 33.03 van de administratieve begroting van het Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2007 is ingeschreven;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 12 juni 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. Voor het jaar 2007 wordt een toelage van drieduizend vijfhonderd euro (3.500 euro) per jaar en per voltijds equivalent werknemer-voogd die ten minste gelijktijdig vijfentwintig voogdijen onder zijn hoede neemt, toegekend, aan de voornoemde verenigingen en openbare instellingen.

Er wordt eveneens een toelage van dertienduizend vijfhonderd euro (13.500 euro) per jaar en per voltijds equivalent werknemer-voogd die tenminste gelijktijdig dertien voogdijen onder zijn hoede neemt, op voorwaarde dat hij het werk van tenminste vier voogden binnen zijn vereniging of openbare instelling coördineert, toegekend aan de vereniging of openbare instelling.

De toelage zal proportioneel worden berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.

Deze bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 7bis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT