28 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op de artikelen 11 tot 18;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, gegeven op 26 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen, gegeven op 17 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten, gegeven op 12 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, gegeven op 17 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, gegeven op 20 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, gegeven op 5 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, gegeven op 25 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 20 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, gegeven op 12 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, gegeven op 18 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 24 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 7 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, gegeven op 17 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van beheer van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT