19 JULI 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de toegelaten maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 9 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in het eerste lid worden de woorden « Afnemingen bij personen die ouder zijn dan 65 mogen » vervangen door de woorden « Vanaf de 71e verjaardag mogen afnemingen »;

  2. het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin : « Een afneming door aferese, met inbegrip van een dubbele erythrocytenafneming, mag slechts worden verricht bij personen die jonger zijn dan 66 jaar. »;

  3. in het tweede lid worden de woorden « na de leeftijd van 65 jaar » vervangen door de woorden « vanaf de 71e verjaardag »;

  4. het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende :

De toelating van donors, vanaf hun 66e verjaardag, is afhankelijk van het oordeel van de arts van de bloedinstelling. Die toelating wordt slechts gegeven indien het een donor betreft waarvan de laatste afneming niet langer dan drie jaar geleden is.

Nieuwe donors die hun 66e verjaardag hebben bereikt, worden niet toegelaten.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT