Overdracht. - Erratum Op bladzijde 12483 van het Belgisch Staatsblad nr. 102 van 26 maart 2002, moet in de Nederlandse tekst « koninklijk besluit » worden gelezen in plaats van : « ministerieel beslu

Overdracht. - Erratum

Op bladzijde 12483 van het Belgisch Staatsblad nr. 102 van 26 maart 2002, moet in de Nederlandse tekst « koninklijk besluit » worden gelezen in plaats van : « ministerieel besluit ». In de Franse tekst moet « arrêté royal »...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT