Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.'s O.C.M.W. - ANTWERPEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 2 febru

Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.'s

O.C.M.W. - ANTWERPEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 2 februari 2006 wordt het beroep tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 7 juli 2005 houdende goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen van 10 juni 2005 houdende het opleggen van de tuchtstraf van het ambtshalve ontslag aan E.P., niet ingewilligd.

ANTWERPEN. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 3 maart 2006 wordt het besluit van 2 december 2005 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen houdende het opleggen van de tuchtmaatregel van de schorsing gedurende ÈÈn week aan R.B., goedgekeurd.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 2 maart 2006 wordt het besluit van 2 december 2005 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen houdende het opleggen van de tuchtmaatregel van de inhouding van wedde met 20 % gedurende drie maanden aan L.V.H., goedgekeurd.

MEISE. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 3 maart 2006 wordt de nietigheid vastgesteld het besluit van 24 november 2005 van de gemeenteraad van Meise...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT