Bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte, de 21 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 2. In artikel 2 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 14 oktober 2018 en 1 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in paragraaf 1 wordt tussen het vierde en vijfde lid een lid ingevoegd, luidende :

  "Voor de toepassing van deze wet worden opzeg-, afscheids- en uittredingsvergoedingen niet beschouwd als vergoedingen die worden toegekend voor de uitoefening van een mandaat, leidend ambt of beroep bedoeld in artikel 1.";

 2. in paragraaf 1 worden in het vroegere vijfde lid, dat het zesde lid wordt, de woorden "van de vorken" ingevoegd tussen de woorden "de bedragen" en het woord "geïndexeerd";

 3. in paragraaf 2 worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven.

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 26 juni 2004, 12 maart 2009 en 14 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 4. in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "schulden en" ingevoegd tussen het woord "alle" en het woord "schuldvorderingen";

 5. in paragraaf 5 wordt het woord "gerestitueerd" vervangen door het woord "vernietigd".

  Art. 4. In artikel 5 van dezelfde bijzondere wet worden de woorden "neergelegd en gecontroleerd" vervangen door de woorden "neergelegd, gecontroleerd en vernietigd".

  Art. 5. In artikel 6, § 3, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wet van 14 oktober 2018, worden de woorden "in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

  Art. 6. In artikel 6, eerste lid, van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, laatstelijk gewijzigd bij de bijzondere wet van 1 juni 2022, worden de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT