21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 45, § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1974;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, gegeven op 9 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 28 april 2011;

Gelet op advies 49.646/1 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt aangevuld met een lid, luidende :

Vanaf het jaar 2011 is deze coëfficiënt vastgesteld op 1,0824.

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt tussen het twaalfde en het dertiende lid het volgende lid ingevoegd, luidende :

Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT