Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van de bijslag ingehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 291 van 31 maart 1984 houdende vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen., de 1 mars 1994

Artikel 1. Met het oog op de toekenning beoogd in de artikelen 5 en 6, 1°, van het koninklijk besluit nr. 291 van 31 maart 1984 houdende vermindering van de kinderbijslag geacht 394 000 F voor het jaar 1991 en 406 500 F voor het jaar 1992 te belopen.

Art. 2. Wanneer de beroepsbezigheid als zelfstandige in 1991 of 1992 werd aangevangen, hervat of gestaakt, of wanneer zij onderbroken werd :

- hetzij door een periode van arbeidsongeschiktheid, behoorlijk erkend krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen,

- hetzij door een periode van militaire dienst in de zin van artikel 31, §§ 1 en 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen,

dan worden de inkomsten uit die bezigheid vergeleken met het bedrag bepaald in artikel 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 12 is en waarvan de teller gelijk is aan het aantal maanden in de loop waarvan bedoelde werkzaamheid werd uitgeoefend.

De periodes bedoeld in het eerste lid worden, voor de toepassing van dit artikel, als periodes van beroepswerkzaamheid beschouwd wanneer in de loop van de betrokken periodes de beroepsbezigheid werd voortgezet door een tussenpersoon.

Art. 3. De toekenning beoogd in artikel 1 vn dit besluit geschiedt op aanvraag van de betrokken rechthebbende ten gunste van de bijslagtrekkende wiens kinderbijslag werd verminderd, of op aanvraag van deze laatste indien hij beoogd is in artikel 6, 1°, van het voormeld koninklijk besluit nr. 291 of wanneer de rechthebbende in gebreke blijft.

De aanvraag om terugbetaling van de ingehouden bijslag moet schriftelijk, gedagtekend en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT