11 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 177, § 2, vijfde lid, vervangen bij de wet van 25 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009;

Gelet op de advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 13 juli 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken gegeven op 20 september 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 20 oktober 2010;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 368 van het Sectorcomité III gesloten op 18 november 2010;

Gelet op het advies nr. 49.040/2 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In titel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, wordt het hoofdstuk V die de artikelen 70 tot 72 bevat, opgeheven.

Art. 2. In hetzelfde besluit, wordt de bijlage III vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2010.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

De Minister van Ambtenarenzaken,

Mevr. I. VERVOTTE

De Staatssecretaris voor Begroting,

M. WATHELET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

Bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

Niveau D

indice/indicieD1D2D3D4D5Augmentations intercalaires/Tussentijdse verhogingen3/1 x 110,9010/2 x 59,342/2 x 127,393/1 x 140,095/2 x 194,678/2 x 324,113/1 x...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT