Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding., de 6 mai 2002

Artikel 1. Artikel 2 wordt vervangen door :

" Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. Fonds : de definitie zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

  2. Laboratorium : een centrum voor preventie en diergeneeskunde begeleiding zoals bedoeld in artikel 1, 1°, van de koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten en het centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit houdende oprichting van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat;

  3. Dienst : de definitie zoals bedoeld in artikel 1, punt 2°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten;

  4. Inspecteur-dierenarts : de definitie zoals bedoeld in artikel 1, 3°, van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten;

  5. Veebeslag : de definitie zoals bedoeld in artikel 1, 7°, op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

  6. Identificatiedocument : de definitie zoals bedoeld in artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen. "

Art. 2. De volgende wijzigingen worden aangebracht in artikel 3 :

- de woorden " van de leden van de verenigingen tot bestrijding van de veeziekten " worden geschrapt;

- de woorden " door de inspecteur-dierenarts gevorderd " worden vervangen door de woorden " door de dienst bepaald ";

- de woorden " veestapel behorend tot eenzelfde bedrijf " worden vervangen door de woorden " rundveebeslag ";

- de woorden " de identificatiekaart " worden vervangen door de woorden " het identificatiedocument ";

- het woord " zestig " wordt vervangen door het woord " negentig ".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT