Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt Mevrouw Mieke STEENSELS, geboren op 25 september 1980, bevorderd met ingang van 1 juli 2021 door verhoging naar de hogere klasse

Bevordering

Bij Koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt Mevrouw Mieke STEENSELS, geboren op 25 september 1980, bevorderd met ingang van 1 juli 2021 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkleider in de klasse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT