Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Gepubliceerd op:2008-11-14/57
 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, punt 6°, worden de woorden " de B.R.D. " vervangen door de woorden " het buitenland ";

2° in het eerste lid, punt 6°bis, wordt het woord " rijkswacht " vervangen door de woorden " federale politie " en de woorden " de Bondsrepubliek Duitsland of in een ander land " door de woorden " het buitenland ";

3° in het eerste lid, worden de punten 8° en 9° vervangen door de volgende punten :

" 8° tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, op voorwaarde dat zij een hiërarchische band hebben met het posthoofd en dat zij ingeschreven worden op de diplomatieke lijst van de voornoemde vertegenwoordiging;

9° tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor de duur van hun coöperatieopdracht. ";

4° in het tweede lid, punt 2°, worden de woorden " het rijkswachtkorps " vervangen door de woorden " de federale politie ".

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

P. DEWAEL.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikelen 1, § 1, gewijzigd bij de wetten van 24 mei 1994, 24 januari 1997 en 15 mei 2007, en 3, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 januari 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;

Gelet op de adviezen nr. 40.550/2 en nr. 45.071/2 van de Raad van State, gegeven respectievelijk op 19 juni 2006 en op 27 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen strekt ertoe artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister te wijzigen.

Artikel 18, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 somt de personen op die als tijdelijk afwezig beschouwd worden en die verder ingeschreven blijven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente van hun hoofdverblijfplaats. De leden van het gezin van deze personen worden eveneens bedoeld in dit artikel.

De punten 8° en 9° van het eerste lid van dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT