Besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de agrarische vergoedingen en de bosbouwvergoedingen voor Natura 2000-locaties, de 24 mai 2023

HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:

 1. administratie: de administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Waalse Landbouwwetboek;

 2. landbouwer: landbouwer in de zin van artikel D.3, 4°, van het Waals Landbouwwetboek;

 3. biologisch waardevolle bomen: de biologisch waardevolle bomen in de zin van artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011;

 4. dode bomen: de dode bomen bedoeld in de artikelen 2, § 4, 2° en 3°, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011;

 5. besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 : het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;

 6. het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011: het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn;

 7. besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023: het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de gemeenschappelijke begrippen voor de interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de conditionaliteit;

 8. aanwijzingsbesluiten: de besluiten van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura-locaties, aangenomen overeenkomstig artikel 26 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

 9. verzamelaanvraag: de verzamelaanvraag in de zin van artikel D.3, 13°, van het Waalse Landbouwwetboek;

 10. instandhoudingseilanden: de instandhoudingseilanden bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011;

 11. grasland : alle landbouwarealen die in het geïntegreerde beheers- en controlesysteem, "GBCS", zijn aangegeven als blijvend grasland, tijdelijk grasland dat bestemd is om blijvend te worden, met inbegrip van geïsoleerde struiken en heesters en de topografische kenmerken bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 7° en 32°, respectievelijk, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 die op het perceel aanwezig zijn en de habitat vormen, alsmede de percelen die bestemd zijn voor de teelt van hoogstammige fruitbomen van vijftig tot tweehonderdvijftig bomen per hectare, met uitzondering van de voor varkens en pluimvee bestemde percelen;

 12. betaalorgaan: het betaalorgaan in de zin van artikel D.3, 25°, van het Waalse Landbouwwetboek;

 13. vergunningen: de vergunningen in de zin van artikel 1bis, 28°, alsmede afwijkingen en toelatingen afgegeven krachtens de artikelen 5, 28, § 4, en 41 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

 14. Verordening (EU) 2021/2115 van 2 december 2021: Verordening (EU) nr. 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013;

 15. GBCS: het geïntegreerd beheers- en controlesysteem bedoeld in Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 1 van het Waalse Landbouwwetboek;

 16. Natura 2000-locaties: de Natura 2000-locaties in de zin van artikel 1bis, 18°, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud ;

 17. landbouwarealen: de landbouwarealen in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 44°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 18. beheerseenheden of "UG": de beheerseenheden in de zin van artikel 1bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT