Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegekende toelagen voor gebieden met natuurlijke beperkingen of andere specifieke beperkingen, de 24 mai 2023

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023: het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de gemeenschappelijke begrippen voor de interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de conditionaliteit;

 2. verzamelaanvraagformulier: het formulier bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 3. Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021: Verordening (EU) nr. 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013;

 4. landbouwarealen: landbouwarealen in de zin van artikel 2, § 1, eerste lid, 44°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023.

  Art. 2. Overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 wordt een jaarlijkse toelage toegekend aan landbouwers die landbouwarealen bewerken in gebieden met natuurlijke beperkingen of andere specifieke beperkingen op het grondgebied van het Waalse Gewest.

  Art. 3. De Minister stelt de lijst vast van gebieden met natuurlijke beperkingen en gebieden met specifieke beperkingen in het Waalse Gewest, vastgesteld overeenkomstig artikel 32, §§ 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.

  Art. 4. Om voor de in artikel 2 bedoelde vergoeding in aanmerking te komen, moet de landbouwer een actieve landbouwer zijn in de zin van hoofdstuk 5 van deel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023.

  Art. 5. Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld als volgt:

 5. 50 euro voor de eerste twintig ha;

 6. 30 euro boven de eerste twintig ha.

  De vergoeding is beperkt tot de eerste vijfenzeventig hectaren landbouwarealen.

  Er wordt geen vergoeding toegekend indien het bedrag, berekend overeenkomstig het eerste lid, lager is dan 100 euro.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT