Besluit van de Waalse Regering betreffende de gekoppelde steun aan eiwithoudende gewassen, vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen, de 24 mai 2023

HOOFDSTUK 1. - Gemeenschappelijke bepalingen en definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder :

 1. administratie: de administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Waalse Landbouwwetboek;

 2. actieve landbouwer : de actieve landbouwer in de zin van deel 2, hoofdstuk 5, van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2023;

 3. besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023: het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 inzake gemeenschappelijke begrippen voor de interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de conditionaliteit;

 4. vrouwelijke vleesrunderen : vrouwelijke runderen van het vleesrastype vrouwelijke runderen van het vleesrastype overeenkomstig artikel 11, tweede lid ;

 5. schaap: het schaap van zes maanden of ouder;

 6. veebezetting : de veebezetting in de zin van artikel 2, 12°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 7. veestapel: alle dieren, per categorie gedefinieerd in de afdelingen 2 tot en met 5 van hoofdstuk 3, die behoren tot het beslag dat door een landbouwer wordt beheerd en gehouden en dat verbonden is met een productie-eenheid van de landbouwer zoals geregistreerd in het GBCS;

 8. verzamelaanvraag: de verzamelaanvraag in de zin van artikel D.3, 13°, van het Waalse Landbouwwetboek;

 9. identificatie- en registratievoorschriften voor dieren : de voorschriften in deel IV, titel I, hoofdstuk 2, afdeling 1, van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid en de voorschriften in de hoofdstukken VI, IX en X van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels;

 10. betaalorgaan: het betaalorgaan in de zin van artikel D.3, 25°, van het Waals Landbouwwetboek;

 11. Verordening (EU) 2021/2115 van 2 december 2021 : Verordening (EU) nr. 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013;

 12. Sanitel: het computerbestand van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels

 13. GBCS : het geïntegreerd beheers- en controlesysteem bedoeld in Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 1 van het Waalse Landbouwwetboek;

 14. voederareaal : het voederareaal bepaald overeenkomstig artikel 18, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2023 betreffende de steun voor de biologische landbouw:

  15. beslag : het beslag in de zin van artikel 2, § 2, 12°, van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels

 15. rastype : vlees-, melk- of gemengd type, zoals bij de geboorte toegewezen aan runderachtigen;

 16. productie-eenheid: de eenheid bedoeld in artikel D.3, 35°, van het Waalse Landbouwwetboek:

 17. koe : het vrouwelijke rund dat reeds gekalfd heeft;

 18. melkkoeien : koeien van het type melkras overeenkomstig artikel 17, tweede lid;

 19. gemengde koeien: koeien van gemengd ras overeenkomstig artikel 14, tweede lid.

  Art. 2. Op grond van artikel 33 van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 wordt aan actieve landbouwers gekoppelde inkomenssteun toegekend voor :

 20. eiwithoudende gewassen;

 21. vrouwelijke vleesrunderen ;

 22. gemengde koeien ;

 23. melkkoeien ;

 24. schappen.

  Art. 3. Landbouwers die steun aanvragen, dienen jaarlijks een aanvraag voor gekoppelde inkomenssteun in via de verzamelaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 van deel 2 van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2023.

  HOOFDSTUK 2. - Gekoppelde inkomenssteun voor eiwithoudende gewassen

  Art. 4. Gekoppelde inkomenssteun wordt toegekend aan actieve landbouwers die een van de subsidiabele eiwithoudende gewassen hebben aangegeven.

  De Minister bepaalt welke eiwithoudende gewassen voor steun in aanmerking komen.

  Art. 5. Alleen landbouwarealen die voldoen aan de definitie van subsidiabele hectare als bedoeld in hoofdstuk 4 van deel 2 van het besluit van de Waalse regering van 23 februari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT