Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van afwijkingen van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 wat betreft de toepassing van de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC-normen) 7 en 8 voor claimjaar 2023, de 24 mai 2023

Artikel 1. In afwijking van artikel 63, § 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de gemeenschappelijke begrippen voor de interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de conditionaliteit, hierna "het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023" genoemd, kan een landbouwer gedurende een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 2022, op hetzelfde perceel een identiek gewas telen.

In afwijking van artikel 85 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 kan een landbouwer vanaf 1 januari 2024 de in artikel 63, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 bedoelde rotatieverplichting toepassen.

Art. 2. § 1. In afwijking van artikel 68, § 7, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023, kan in 2023 het braakland dat in aanmerking wordt genomen als niet-productieve arealen in de zin van artikel 67, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023, onder de volgende voorwaarden voor landbouwproductiedoeleinden worden gebruikt:

  1. de toegestane teelten zijn granen, peulvruchten en zonnebloemen, met uitzondering van maïs en soja;

  2. de teelt van de in 2021 en 2022 voor braaklegging aangegeven oppervlakten is verboden.

De in het eerste lid bedoelde afwijking geldt niet voor braakland met drachtplanten.

§ 2. In afwijking van artikel 68, § 8, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 is het gebruik van meststoffen of grondverbeteringsmiddelen toegestaan op braakland waarop de landbouwer de in paragraaf 1 bedoelde afwijking toepast.

§ 3. In afwijking van artikel 71 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan vanaf de datum van inzaai tot de datum van oogst van het gewas waarvoor de in paragraaf 1 bedoelde afwijking geldt.

§ 4. Wanneer een landbouwer zich verbindt tot de ecoregeling "ecologische vermazing" als bedoeld in artikel 3, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de steun voor ecoregelingen, wordt het braakland waarop hij de in paragraaf 1 bedoelde afwijking toepast, niet in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages bedoeld in artikel 67, § 1, van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2023 en voor de berekening van het milieuareraal van het bedrijf overeenkomstig artikel 10, § 3, van het ministerieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT