Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, de handhaving en de intrekking van de erkenning van de centra voor landbouwbedrijfsboekhouding, de 24 mai 2023

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:

 1. beheerscentrum : elke natuurlijke persoon of vereniging van natuurlijke personen of rechtspersoon waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op toezicht, opleiding, voorlichting, bijstand of advies inzake beheersaangelegenheden voor land- of tuinbouwbedrijfshoofden

 2. bedrijfsboekhouding: analytische boekhouding van een land- of tuinbouwbedrijf gebaseerd op de boeking van uitgaven en inkomsten naar aard en bestemming, die een jaarlijkse evaluatie van de rentabiliteit van elke activiteitstak van het bedrijf mogelijk maakt en die een gedetailleerde analyse van de werking van het bedrijf mogelijk maakt om de beheersbeslissingen te vergemakkelijken;

 3. bedrijfsboekhouder: elke natuurlijke persoon die het voornaamste contact is tussen het beheerscentrum en het bedrijfshoofd. Hij moet ervoor zorgen dat alle taken, van het verzamelen van gegevens tot het leveren van het resultaat, nauwgezet en nauwkeurig worden uitgevoerd binnen de vereiste termijn. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsboekhouder om het resultaat van de boekhouding aan het bedrijfshoofd te overhandigen en hem de nodige uitleg te geven voor zijn begrip

 4. Waalse netwerk van de centra voor landbouwbeheer, hierna Waalse netwerk genoemd

 5. Administratie: de diensten van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;";

 6. Minister: de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft.

HOOFDSTUK 2. - De erkenning van de beheerscentra

Art. 2. De minister erkent de beheerscentra door middel van een erkenning indien zij voldoen aan de volgende artikelen:

 1. zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk op Waals grondgebied uitoefenen;

 2. werkzaamheden hebben die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding voor Waalse land- of tuinbouwbedrijven;

 3. ten minste één persoon permanent in dienst hebben als bedrijfsboekhouder.

  Art. 3. In het kader van deze erkenning verbindt het beheerscentrum zich ertoe :

 4. de aanbevelingen opvolgen en actief deelnemen aan de werkzaamheden van het Waalse netwerk tijdens de door het netwerk bestreken periode;

 5. voor de duur van de erkenning een bijgewerkte lijst van boekhouders ter beschikking van de Administratie te houden.

  Art. 4. § 1. Elke aanvraag tot erkenning wordt bij de Minister ingediend onder overlegging van een dossier dat de nodige bewijzen bevat om de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT