Besluit van de Waalse Regering waarbij een tegemoetkoming wordt verleend aan de rechtspersonen met het oog op de uitrusting van groepen van woningen of microwoningen, de 10 mars 2023

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. Minister: de Minister bevoegd voor Huisvesting;

 2. Administratie: het Departement Huisvesting van de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie;

 3. operator: de overheden of instanties bedoeld in artikel 1, 23°, van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen, met uitzondering van de provincies, de "Société wallonne du logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en de openbare huisvestingsmaatschappijen;

 4. de kostprijs: de kostprijs van de werken en alle daarmee samenhangende kosten, inclusief btw, prijsherziening en studies die nodig zijn en aan de uitvoering van de werken voorafgaan;

 5. biogebaseerd materiaal: het materiaal waarvan het massapercentage afkomstig van plantaardige of dierlijke biomassa gelijk is aan of hoger is dan de drempelwaarden die door de Minister zijn vastgesteld;

 6. gerecycleerd materiaal: het materiaal waarvan het massapercentage afkomstig van teruggewonnen materiaal meer dan 20 % bedraagt.

  Art. 2. De Minister kan een toelage aan de maatschappij toekennen voor de uitrusting van groepen van woningen of microwoningen, die bedoeld zijn in de artikelen 3 tot en met 7, voor zover de werken niet door de overheid worden betaald krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen.

  De toelage is bestemd om het geheel of een deel van de kostprijs van de uitrustingen of heruitrustingen te dekken.

  Art. 3. § 1. De uitrustingswerken in de zin van artikel 29, § 2, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen, beogen, binnen de grenzen van de zakelijke rechten van de exploitant op het uit te rusten terrein, de aanleg en de ontwikkeling van:

 7. de aan te leggen wegen die de groep van woningen of microwoningen rechtstreeks bedienen, op voorwaarde dat de gemiddelde lineaire ontwikkeling van de groep aan de voorzijde van de weg niet meer dan vijftien meter per wooneenheid bedraagt;

 8. voetpaden langs de genoemde wegen;

 9. één parkeerplaats per woning langs de genoemde wegen;

 10. voetgangerszones die het gedeelte kruisen dat is ingericht voor de woningen of microwoningen ;

 11. fietspaden die het uitgeruste gedeelte ten dienste van de woningen of microwoningen kruisen;

 12. kleine pleinen;

 13. straatmeubilair;

 14. begroening met plaatselijke inheemse soorten;

 15. de riolering die nodig is voor de afvoer van het afvalwater en het oppervlaktewater van de groep van woningen of microwoningen, en eventueel het gedeelte van het stormbekken dat het water van de nieuwe woningen van openbaar nut opvangt;

 16. het waterdistributienet bestemd voor de bevoorrading of de brandbeveiliging van de groep van woningen of microwoningen;

 17. de openbare verlichting van de wegen en voetpaden die de woningen of microwoningen bedienen;

 18. de gemeenschappelijke sleuf voor de distributienetten voor elektriciteit, gas en telecommunicatie;

 19. het elektriciteitsdistributienet en de hoogspanningscabines.

  Deze werken zijn bestemd om deel uit te maken van het gemeentelijk openbaar domein overeenkomstig artikel 75 van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen.

  § 2. De forfaitaire toelage voor de in § 1 bedoelde werken wordt vastgesteld op 30.000 euro per gecreëerde woning, 20.000 euro per gecreëerde flat en 15.000 euro per gecreëerde microwoning.

  De in lid 1 bedoelde toelage bedraagt niet meer dan honderd procent van de kosten van de noodzakelijke uitrusting en wordt derhalve in voorkomend geval tot die kosten verminderd.

  Indien het bediende gebouw gedeeltelijk voor een andere bestemming dan huisvesting van openbaar nut wordt gebruikt, worden de kosten van de voorzieningen berekend naar evenredigheid van de oppervlakte van het gebouw dat voor huisvesting van openbaar nut wordt gebruikt. De oppervlakten van de gemeenschappelijke verkeersruimten voor beide doeleinden worden voor de helft meegerekend voor elk van beide bestemmingen.

  § 3. De Regering kan aan de Minister de mogelijkheid delegeren om de in § 2 vastgestelde bedragen van de toelagen te herzien bij de goedkeuring van elk programma van de Waalse Regering of ingeval een wijziging van de bouwkosten wordt vastgesteld.

  De Regering kan aan de Minister de mogelijkheid delegeren om te voorzien in een aanvulling op de in § 2 bepaalde bedragen van de toelagen op basis van de prioriteiten die zij in een programma vastlegt.

  Art. 4. § 1. De in artikel 29, § 2, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen bedoelde inrichtingswerken in de niet-privatieve achteruitbouwstroken en in ruimten die door de huurders voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd, omvatten :

 20. het egaliseren, het geschikt maken van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT