Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, de 16 février 2023

Artikel 1. In artikel 63 van koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1 worden de leden 3 tot en met 8 vervangen door de volgende tekst:

  "De in lid 1 bedoelde bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat op 30 oktober 2021 wordt bereikt.

  Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van 30 oktober van het voorgaande jaar en naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde euro.

  In afwijking van lid 2 kan de Minister bevoegd voor verkeersveiligheid de indexering uitstellen om de redenen die hij daarvoor aanvoert.

  De aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 maart van het jaar waarin dit besluit in werking treedt.

  De in lid 1 bedoelde retributies moeten vóór het examen worden betaald;

 2. in paragraaf 3, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:

  "Het in lid 1 bedoelde bedrag worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat op 30 oktober 2021 wordt bereikt.

  Dit bedrag worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van 30 oktober van het voorgaande jaar en naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde euro.

  In afwijking van lid 2 kan de Minister bevoegd voor verkeersveiligheid de indexering uitstellen om de redenen die hij daarvoor aanvoert.

  De aanpassing vindt voor het eerst plaats op 1 maart van het jaar waarin dit besluit in werking treedt.".

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Namen, 9 februari 2023.

  Voor de Regering:

  De Minister-President,

  E. DI RUPO

  De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

  V. DE BUE

  Aanhef

  De Waalse Regering,

  Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 23, § 1, 2°, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;

  Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT