Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's, de 27 octobre 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :

 1. "nachtritten" : de ritten waarbij het instappen van de klant gebeurt tussen 22 uur en 6 uur;

 2. "perimeter" : lijn die een zone afbakent binnen dewelke de terugrit van de taxi naar zijn standplaats niet aan de klant wordt aangerekend;

 3. in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel niet wordt toegepast :

  - "Tarief 1" : het enkelvoudige tarief dat wordt toegepast als de klant het voertuig niet verlaat en zich naar zijn vertrekpunt laat terugbrengen;

  - "Tarief II" : het tarief dat wordt toegepast als de klant het voertuig verlaat en het voertuig leeg naar zijn vertrekpunt terugkeert en dat niet hoger mag zijn dan het dubbele van het Tarief I.

 4. in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel wordt toegepast :

  - "Tarief I" : het enkelvoudige tarief dat binnen de perimeter wordt toegepast;

  - "Tarief II" : het tarief dat wordt toegepast wanneer het voertuig het perimeter verlaat behalve als de klant het voertuig niet verlaat en zich laat terugvoeren naar een binnen de perimeter gelegen willekeurige plaats, en dat niet hoger mag zijn dan het dubbele van het Tarief I,.

  Art. 2. § 1. De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel niet wordt toegepast :

 5. opnemingsbedrag : 3.00 euro;

 6. kilometerprijs : 1.55 euro per afgelegde kilometer;

 7. wachtgeld : 37.00 euro per uur;

 8. forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.90 euro.

  De afstand mag worden berekend vanaf het vertrek van de garage of de standplaats tot de terugkeer op dezelfde plaats. De afstand zonder passagier dient langs de kortste weg te worden afgelegd.

  Tarief I of Tarief II wordt toegepast naargelang de klant het voertuig verlaat of niet. De chauffeur moet vergewist zich van de bedoelingen van de klant voordat het hogere tarief wordt geactiveerd.

  § 2. De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel wordt toegepast :

 9. opnemingsbedrag : 2.80 euro;

 10. kilometerprijs : 1.90 euro per afgelegde kilometer;

 11. wachtgeld : 37.00 euro per uur;

 12. forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.90 euro.

  De afstand mag worden berekend vanaf het instappen van de klant tot het uitstappen van de klant binnen de perimeter. Indien de klant buiten de perimeter uitstapt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT