Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties, de 15 juillet 2022

Artikel 1. De volgende landbouwverenigingen worden erkend als representatieve organisaties :

- de "Fédération unie de Groupement d'Eleveurs et d'Agriculteurs", gelegen Place de la Station 2b, 5000 Namen;

- de Bauerbund, gelegen Malmedyer Strasse 63, 4780 Sankt-Vith;

- de "Fédération wallonne de l'Agriculture", gelegen chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux;

- de " Union Nationale des Agrobiologistes Belges ", gelegen rue Nanon 98, 5000 Namen.

Art. 2. Overeenkomstig de artikelen 2 en 5, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties, heeft de erkenning een duur van drie jaar en begint te lopen vanaf de officiële datum van kennisgeving ervan door het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen en Dierenwelzijn van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Leefmilieu.

Art. 3. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 15 juli 2022.

Voor de Regering :

De Minister-President,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT