Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 november 2021 betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het 'Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC)' (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten) en van het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 2022 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen, de 19 juillet 2022

Artikel 1. In artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 12 november 2021 betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels ( SePAC)" (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten) worden de woorden "- basisallocatie 11.02 (vakdomein - 122.010) van programma 10.122 (voormalig 10.11)" ingevoegd tussen de woorden "- basisallocatie 11.01 van programma 10.05;" en de woorden "- basisallocaties 11.01 en 11.05 van programma 17.12;".

Art. 2. Artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 2022 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 2022 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen worden de woorden", op basisallocatie 12.01 (vakdomein - 122.011) van programma 10.122 (voormalig 10.11)" ingevoegd tussen de woorden "en 12.07 van titel I van programma 05 van organieke afdeling 10" en de woorden "en op basisallocatie 74.07".

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 5. De Minister-President en de Minister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 19 juli 2022.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 87;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT