Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toekenning van een buitengewone steun, in 2022, aan de landbouwers in de landbouwsectoren getroffen door de marktverstoringen wegens de oorlog in Oekraïne, de 15 juillet 2022

HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:

 1. landbouwer: landbouwer in de zin van artikel D.3, 4°, van het Waals Landbouwwetboek;

 2. het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 : het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;

 3. betaalorgaan: het betaalorgaan in de zin van artikel D.3, 25°, van het Waals Landbouwwetboek;

 4. de praktijken en methodes uit de biologische landbouw: de productiepraktijken en -methodes in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, en van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten en tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, aangewend in het kader van een landbouwactiviteit;

 5. Verordening (EG) nr 543/2008: Verordening van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad betreffende handelsnormen voor vlees van pluimvee ;

 6. de Verordening : Verordening van de Commissie van 23 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad betreffende handelsnormen van toepassing op eieren ;

 7. gewestelijk stelsel inzake gedifferentieerde kwaliteit: stelsel aangenomen krachtens het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot invoering van het gewestelijk stelsel inzake gedifferentieerde kwaliteit voor landbouwproducten en levensmiddelen;

 8. vergroening : landbouwpraktijken die van voordeel zijn voor het klimaat en het leefmilieu vermeld in de artikelen 43 tot 47 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, en in hoofdstuk XI van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers.

  HOOFDSTUK 2. - Landbouwsectoren die in aanmerking komen voor het voordeel van de steun

  Art. 2. Overeenkomstig artikelen 1 en 2 van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2022/467 van de Commissie van 23 maart 2022 tot vaststelling van buitengewone aanpassingssteun voor producenten in de landbouwsectoren wordt een buitengewone steun toegekend om volgende sectoren te ondersteunen tegen de voorwaarden bepaald bij dit besluit:

 9. de pluimveesector;

 10. de melkgeitensector;

 11. de varkenssector.

  HOOFDSTUK 3. - Voorwaarden voor de toekenning van de steun

  Afdeling 1. - Algemene voorwaarden voor de toekenning van de steun

  Art. 3. Om in aanmerking te komen voor de buitengewone steun, voldoen de landbouwers aan volgende samengevoegde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT