Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de programmatie en de spreiding van de opvangtehuizen en gemeenschapshuizen over het grondgebied, de 15 juillet 2022

Artikel 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt de programmering bedoeld in artikel 114, § 1, van het Wetboek, voor 2022 vastgesteld als volgt:

- Opvangtehuizen: 1705 plaatsen;

- Gemeenschapshuizen: 221 plaatsen;

- Nachtasielen: 228 plaatsen.

Art. 2. De gesubsidieerde plaatsen in opvangtehuizen en gemeenschapshuizen worden per provincie verdeeld als volgt:

Provincie Opvangtehuizen Gemeenschaps-huizen Totaal
Waals Brabant 173 10 183
Henegouwen 678 78 756
Luik 491 73 564
Luxemburg 149 39 188
Namen 214 21 235

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Handtekening

Namen, 15 juli 2022.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Ch. MORREALE

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het "Code wallon de l'Action sociale et de la Santé" (Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid), de artikelen 66 tot 117;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikelen 69 tot 132;

Overwegende dat artikel 93 van het Reglementair deel van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT