Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de deskundigen in het kader van het Waalse herstelplan, de 1 juillet 2022

Artikel 1. On deskundige wordt verstaan:

  1. de persoon die door de Regering, buiten haar diensten, is aangewezen om deel te nemen aan een werkgroep vanwege de deskundigheid waarover hij beschikt met betrekking tot de actielijn van het herstelplan dat op 14 juli 2021 door de Regering is aangenomen;

  2. de persoon die door het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" buiten de diensten van de Waalse Regering en de instellingen bedoeld in het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, is aangewezen om deel te nemen aan het "Comité transversal d'encadrement" dat op 14 juli 2021 door de Regering is opgericht.

Art. 2. De deskundigen krijgen een presentiegeld van 130 euro per uur deelname aan de vergaderingen van de werkgroepen of van het in artikel 1 bedoelde "Comité transversaal d'encadrement". Elk begonnen uur van deelname aan een vergadering geeft recht op een presentiegeld.

Het bedrag van het presentiegeld wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex. De referentie-index is die van 1 januari 2022.

Art. 3. Ongeacht het gebruikte vervoermiddel ontvangen de deskundigen een vergoeding voor de reiskosten van hun hoofdverblijfplaats of hun werkplek naar de plaats waar de vergadering wordt gehouden, ten bedrage van een treinkaartje eerste klasse.

Onder reiskosten worden verstaan alle uitgaven in verband met reizen, met inbegrip van parkeer- en brandstofkosten.

Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan de gemeente waar de deskundige in de bevolkingsregisters is ingeschreven.

Voor de bepaling van de afstand waarop deze vergoeding is gebaseerd, wordt de kortste afstand tussen de plaats van samenkomst en de hoofdwoonplaats of werkplek in aanmerking genomen.

Art. 4. De presentiegelden en vergoedingen worden betaald op basis van een door de deskundige voor oprecht verklaarde aangifte van schuldvordering.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 10 dagen volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2022.

Art. 6. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 1 juli...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT