Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling met betrekking tot het houden van de hoorzitting van de partijen, de beraadslaging van de Adviescommissie over de beroepen per video-call, de presentiegelden en het huishoudelijk reglement van de Commissie, de 23 juin 2022

Artikel 1. Artikel R.I.6-4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt aangevuld met een lid 4, luidend als volgt: "De Adviescommissie kan per video-call beraadslagen.".

Art. 2. In artikel R.I.6-5 van hetzelfde Boek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden "met een minimum van 70 euro en een maximum van 210 euro per dag" vervangen door de woorden "met een maximum van twaalf dossier per dag";

  2. in het tweede lid worden de woorden "met een minimum van 50 euro en een maximum van 150 euro per dag" vervangen door de woorden "met een maximum van twaalf dossier per dag".

Art. 3. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel R.IV.66-1/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. R.IV.66/1. De hoorzittingen bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling worden virtueel per video-call gehouden.

De auteur van het beroep, met uitzondering van het gemeentecollege wanneer dit de verzoeker is, kan weigeren dat de hoorzitting per video-call plaatsvindt door dit binnen vijf dagen na ontvangst van het ontvangstbewijs per e-mail of telefonisch te melden aan de Directie Juridische Aangelegenheden, Beroepen en Geschillen van de Waalse Overheidsdienst Gebiedsontwikkeling, Woonbeleid, Erfgoed en Energie, die de ontvangstbevestiging heeft verstuurd.

Wanneer de hoorzitting via video-call wordt gehouden, kunnen de genodigde personen of instanties, na een uiteenzetting ervan, een motiveringsnota of elk aanvullend stuk dat ze nuttig achten bij het dossier voegen. Het voegen ervan bij het dossier gebeurt elektronisch op het einde van de hoorzitting op het adres van de vaste secretaris.".

Art. 4. Het bijgaande huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen wordt goedgekeurd.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2022.

Art. 6. De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 23 juni 2022.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreetgevend deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, inzonderheid op de artikelen D.I.6, § 4, tweede lid, en D.IVI.66, zesde lid;

Gelet op het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het rapport van 28 maart 2022 opgemaakt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT