Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de 'Opérateur de Transport de Wallonie' (Waalse Vervoersoperator), de 9 juin 2022

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde schalen voor de vastlegging van de vervoersprijzen te innen op het net van de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator) zijn goedgekeurd.

Art. 2. Die schalen vervangen de schalen die vroeger op het Waalse net werden toegepast.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

Art. 4. In afwijking, treedt het "Tempo-PASS"-abonnement in werking zodra dit besluit aangenomen is.

Art. 5. De Minister van Mobiliteit en Infrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 20-07-2022, p. 58408 )

Handtekening

Namen, 9 juni 2022.

Voor de Regering :

De Minister-President,

E. DI RUPO

Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren,

Ph. HENRY

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2, 1°, a);

Gelet op het koninklijk besluit nr. 174 van 30 december 1982 houdende invoering van een jaarlijkse aanpassing van de tarieven toegepast door de maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 238 van 31 december 1983, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 november 1992 tot vaststelling van de formule en de modaliteiten voor de jaarlijkse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT