Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, de 1 juillet 2022

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2. Artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt:

"3° de aanvraag is een nieuwe aanvraag tenzij de ouder (s) zich daartegen verzet(ten). ".

Art. 3. De Minister bevoegd voor gezinsbijslagen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 1 juli 2022.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet de algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939, inzonderheid op artikel 47, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 2006, en 63, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2007 en de wet van 22 december 2008;

Gelet op het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, artikel 16, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT