Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad voor de Circulaire Economie, de 1 juillet 2022

Artikel 1. De deskundigen krijgen een presentiegeld van 100 euro per vergadering van ten minste drie uur en 150 euro voor de voorzitter, met een maximum van vier vergaderingen per jaar voor alle opdrachten bedoeld in het besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden en de werking van de Raad voor Circulaire Economie.

Het bedrag van het presentiegeld wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Het bedrag van het presentiegeld wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex. De referentie-index is die van 1 januari 2022.

Art. 2. Ongeacht het gebruikte vervoermiddel ontvangen de deskundigen een vergoeding voor de reiskosten van hun hoofdverblijfplaats of hun werkplek naar de plaats waar de vergadering wordt gehouden, ten bedrage van een treinkaartje eerste klasse.

Onder reiskosten worden verstaan alle uitgaven in verband met reizen, met inbegrip van parkeer- en brandstofkosten.

Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan de gemeente waar de deskundige in de bevolkingsregisters is ingeschreven.

Voor de bepaling van de afstand waarop deze vergoeding is gebaseerd, wordt de kortste afstand tussen de plaats van samenkomst en de hoofdwoonplaats of werkplek in aanmerking genomen.

Art. 3. De presentiegelden en vergoedingen worden betaald op basis van een door de deskundige voor oprecht verklaarde aangifte van schuldvordering.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2022.

Handtekening

Namen, 1 juli 2022.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Ch. MORREALE

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

C. TELLIER

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle van het Rekenhof, artikelen 11 tot 14;

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT